Wees nieuwsgierig, probeer, doe, ontdek, leer, groei, val, sta op en ontwikkel verder!

Privacy disclaimer van Team What Else.

Wij waarderen je bezoek aan onze website en we vinden jouw privacy belangrijk. Daarom informeren we je over ons beleid inzake privacy en het gebruik van cookies op deze website.

Tips, tops? Vragen? Laat het ons gerust weten. We horen graag wat je er van vindt!

 

 

 

 

1 – Identificatie

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

– de eigenaar: de eigenaar van de website, met name Team What Else.
– gebruik(en): alle denkbare handelingen
– jij: de gebruiker (bezoeker) van de website
– de content: alle in de website aanwezige inhoud

2 – Algemeenheden

De toegang tot de op de site beschikbare informatie is onderworpen aan onderhavige gebruiksvoorwaarden. Door je toegang te verschaffen tot de website en er gebruik van te maken, aanvaard je automatisch en onvoorwaardelijk verbonden te zijn door het geheel van onderhavige voorwaarden, met uitsluiting van alle andere. Indien je deze weigert, gelieve dan de site niet te raadplegen. Team What Else. behoudt zich het recht voor om de onderhavige gebruiksvoorwaarden, de toegang tot de site en de inhoud ervan, te allen tijde en zonder vooropzeg, te wijzigen of aan te passen. Advies is dus om de privacy disclaimer en algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

3 – Bescherming van het privé-leven en privacy

De toegang tot de informatie die op of via de site kan worden verkregen, geschiedt in principe zonder gegevens van persoonlijke aard zoals naam, adres, emailadres, enz. te moeten opgeven. Het is echter mogelijk dat een aantal persoonlijke gegevens, voornamelijk contactgegevens, worden gevraagd met het oog op het verstrekken van bijkomende diensten (aanvragen van informatie, aanvragen van kennismakingsgesprek, inschrijvingen op de nieuwsbrief, enz.). Op dat moment zullen wij je persoonlijke gegevens veilig en vertrouwd behandelen. Op het moment dat je jouw persoonlijke gegevens, die wij in het verleden hebben ontvangen, wilt verwijderen uit onze systemen dat kun je contact met ons opnemen.

De persoonsgegevens verkregen via deze website mogen worden verwerkt door Team What Else. voor onder meer commerciële prospectie en promotie. Je hebt het recht om bezwaar te maken van deze gegevens worden gebruikt voor de bovengenoemde marketingdoeleinden. Heel concreet worden je gegevens gebruikt: indien je het vakje dat daartoe voorzien is op onze site hebt aangevinkt om toestemming te verlenen om via elektronische post op de hoogte te worden gehouden van onze diensten en activiteiten. De verzamelde gegevens van persoonlijke aard zullen enkel worden aangewend in het kader van de hierboven beschreven doelstellingen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Contact met je opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze digitale nieuwsbrief
– Analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Volgen van jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@teamwhatelse.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Team What Else. zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De verantwoordelijke voor de behandeling van persoonsgegevens is: Team What Else., Aan de Dijk 186, 6049 MB Herten-Roermond.

4 – Cookies

Om de site beter te kunnen afstemmen op het gebruik ervan en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan er bij gelegenheid gebruik gemaakt worden van cookies.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand waarin websitegegevens worden opgeslagen in de internet browser van de computer van de gebruiker. Deze cookie kan terug worden opgenomen bij een volgend bezoek op dezelfde site. Deze cookie kan niet worden gelezen door andere sites dan door diegene die deze gecreëerd heeft. De site gebruikt cookies voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld voor het registreren van de voorkeuren van de gebruiker voor bepaalde types van informatie, waardoor vermeden wordt dat bij elk bezoek op de site bepaalde gegevens opnieuw moeten worden ingebracht, of om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde webpagina’s en de data en uren van raadpleging.

De meeste cookies blijven maar actief voor de duur van één sessie of bezoek. De gebruiker kan zijn browser eveneens zo instellen dat hij verwittigd wordt telkens een cookie wordt aangemaakt, of om hun registratie te vermijden.

Team What Else. oefent geen controle uit op het gebruik van cookies door derden, zoals bij voorbeeld door adverteerders, en ook niet op cookies voortkomend uit het gebruik van delen van de site. Indien de gebruiker geen cookies wenst op te slaan in zijn computer, kan hij die optie in zijn browser uitschakelen. Het uitschakelen van de cookies kan echter in sommige gevallen de toegang tot bepaalde delen van de site verhinderen of bemoeilijken.

Welke cookies gebruiken we op deze website?

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, op deze website wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

1) Functionele cookies

Om het navigeren en het inloggen op deze website te vergemakkelijken of om jouw instellingen en voorkeuren bij het gebruik van deze website te onthouden.

2) Cookies voor webstatistieken / analytische doeleinden

Wij maken op deze website gebruik van een systeem om statistische informatie over het gebruik van deze website te meten en te analyseren.  Deze gegevens gebruiken we nuttig om de website te verbeteren. Voor deze cookie moeten we toestemming vragen. Deze gegevens worden anoniem verzameld, en gebruiken we niet om te weten wie je bent, maar alleen om je bezoek aan onze site te analyseren.

3) Commerciële cookies

De commerciële cookies houden bij hoeveel en welke advertenties aan jou zijn getoond (om te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of je op een advertentie heeft geklikt.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Je kunt de cookies die op jouw computer zijn opgeslagen op elk moment verwijderen, en de plaatsing van nieuwe cookies uitschakelen, via de instellingen van jouw browser.

Hoe je dit kan doen verschilt per browser:

  • Google Chrome: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier
  • Internet Explorer: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier
  • Firefox/Mozilla: over het weigeren van nieuwe cookies. Klik hier
  • Firefox/Mozilla: over het verwijderen van bestaande cookies. Klik hier
  • Safari: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier
  • Opera: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier

Let op

Indien je cookies weigert en/of verwijdert kan dit als gevolg hebben dat je niet optimaal van alle mogelijkheden van deze website gebruik kan maken.

Daarnaast heeft het weigeren of verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

5 – Intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de verstrekte informatie en gegevens op deze website zijn in handen van Team What Else. Elke inbreuk op deze rechten, is verboden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

6 – Inhoud van de site

Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De website wordt regelmatig bijgewerkt naar het beste van het vermogen van de eigenaar. Toch kan de eigenaar niet garanderen dat de informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. Team What Else. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of verlies als gevolg van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en- of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen.

De eigenaar heeft het recht om op het even welk moment de aanwezige informatie op de site te wijzigen zonder de gebruikers daar voorafgaandelijk van te verwittigen.

De eigenaar kan evenmin waarborgen dat alle functies van de site op elk moment beschikbaar zullen zijn zonder vergissingen of onderbrekingen, of dat alle vergissingen onmiddellijk zullen worden rechtgezet of dat de site of de infrastructuur die de toegang tot de site mogelijk maakt niet zal zijn aangetast door een of ander virus of door een ander schadelijk element.

De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of alle (rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel) geleden schade voortkomend uit het gebruik van de site of uit de onmogelijkheid om de site te gebruiken.

7 – Hyperlinks

Deze website biedt links naar websites van derden, die je kunt bezoeken als je dat wenst. In dit verband kan de eigenaar niet als tussenpersoon fungeren en ook niet bemiddelen op welke wijze dan ook tussen u en deze derde partijen. Team What Else. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar het een link plaatst op deze website.

8 – Beveiliging

Team What Else. neemt de privacy en bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. Indien nodig, scherpen wij onze privacy disclaimer aan.